Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от „ХАЙЛАЙТ АКАДЕМИ“ ЕООД с ЕИК 202508914, с адрес на осъществяване на дейността: гр. София, ул. „Княз Борис I“ №135, ет. 5, тел.: +359 896 678 798, ел. адрес: academy@highlight-singing.com (наричано по-долу за краткост само „Дружеството“).

„ХАЙЛАЙТ АКАДЕМИ“ ЕООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествени услуги на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни.

Настоящата политика за поверителност влиза в сила на 25.05.2019 г. и има за цел да Ви информира за следното:

 • Какви лични данни събираме от Вас?
 • Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание?
 • Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации?
 • Срокът, в който ще съхраняваме Вашите лични данни.
 • Правата, които имате по отношение на предоставените ни лични данни.
 • Мерки за защита.

 

1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

1.1. Когато ни отправяте запитване относно някоя от предоставяните услуги или използвате формата за контакт с цел връзка с нас, Вие ни предоставяте:

 • Име и електронен адрес;
 • Друга информация по Ваша преценка, предоставена доброволно в полето „Съобщение“, която би могла да се отнесе в категорията „лични данни“ съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), а именно такава, която би могла да Ви идентифицира по безспорен начин.

1.2. Когато сърфирате в нашия уебсайт, ние използваме:

 • „Бисквитки“ (cookies).

Разгледайте нашата Политика за бисквитки, за да научите повече подробности.

 

2. ЗАЩО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?

Събираме и обработваме Вашите лични данни с цел:

 • да Ви предоставим по-подробна информация относно предоставяните от нас обучителни услуги;
 • контакт с Вас в отговор на Ваше запитване.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание:

 • на Вашето съгласие (при отправяне на запитване);
 • защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги).

 

3. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

Обучителните програми и кампании на „ХАЙЛАЙТ АКАДЕМИ“ ЕООД са насочени, както към възрастни, така и към деца. С цел гарантиране неприкосновеността на децата онлайн и спазване на законодателството в областта на защитата на личните данни, Дружеството не събира и не обработва данни на лица под 14-годишна възраст без изричното съгласие на лицето, носещо родителска отговорност за детето. Ако установим, че лице под 14-годишна възраст е предоставило личните си данни чрез формите за контакт на сайта ни без необходимото съгласие на своя родител/настойник, ще предприемем стъпки да получим съгласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето, като например ще изискаме от непълнолетното лице да предостави електронен адрес на родителя/настойника си, за да се свържем с него и изискаме писмено съгласие. В случай, че в разумен срок не можем да се свържем с лицето, носещо родителска отговорност за детето и не получим съгласие, ще изтрием данните на детето.

 

4. КОГА И КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име, например:

 • компании, които ни помагат с услугите в сферата на информационните технологии– поддържат компютрите, уебсайта, електронните адреси, домейните.

Когато споделяме лични данни с тези или други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат подходящи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни.

Може да се наложи да споделяме лични данни с разследващи органи или други публични органи, за да установим, упражним или защитим законните си права или да защитим обществени интереси с цел предотвратяване на измами.

 

5. СРОК, В КОЙТО ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни:

 • за целите на контакт с Вас – до оттегляне на съгласието.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, както и когато оттеглите даденото съгласие, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

6. ПРАВАТА, КОИТО ИМАТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ НИ ЛИЧНИ ДАННИ

 • Право да оттеглите съгласието си

Имате правото да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време, с действие занапред, писмено на електронна поща: academy@highlight-singing.com.

 • Право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.

 • Право на корекция

Имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни.

 • Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.

 • Право на ограничаване на обработването за определен период от време

Ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 • Право на възражение
 • Право на жалба до Комисията за защита на лични данни с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения едномесечен срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от два месеца, до максимално разрешения срок по закон.

Моля, обърнете внимание, че можем да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане или жалба. Може също да ви помолим за повече информация, за да сме сигурни, че сте упълномощени да подавате такова искане или жалба, когато се свържете с нас от името на някой друг.

Искания относно Ваши права можете да отправяте на:

academy@highlight-singing.com

Лице за контакт: Искра Милкова

 

7. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

Предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, спазвайки принципите за „защита на данните на етапа на проектирането“ и „защита на данните по подразбиране“, така че личните данни да бъдат защитени от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване или оповестяване. Също така, в Дружеството е ограничен достъпът до лични данни до тези служители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Освен това, те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме, където е необходимо, и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.

 

ДАТА НА ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 13.01.2020 г.